کفش تنگ افکار نادرست را از پای درآورید.
تصویر ذهنی‌ای که دیگران درباره‌ی شما در ذهنشان می‌سازند چقدر برایتان اهمیت دارد؟ بسیاری از ما زندگی می‌کنیم تا به آن هدف غایی که “تبدیل شدن به قهرمان در افکار دیگران” است برسیم.
آرتور شوپنهاور در این باره می گوید: بیش از نیمی از نگرانی‌ها و دلواپسی‌های ما از توجه‌مان نسبت به عقیده و افکار دیگران ناشی می‌شود. باید بدانیم که تا زمانی که این باور را با خود به همراه داریم، زندگی هرگز ما را راضی نخواهد کرد. زیرا افکار و آرای انسان های اطراف ما مدام در حال تغییر است. و هرگز هیچ انسانی نمی تواند مدام خود را تغییر دهد. به دوش کشیدن بار سنگین نظرات دیگران چیزی است شبیه به مثلی که مولانا میزند: راه رفتن با کفش تنگ در بیابانی فراخ

افکار نادرست

هر قدر هم که بیابان فراخ باشد، وقتی که کفش هایمان تنگ باشد، راه رفتن دشوار است. باید یک روز تصمیم بگیریم و کفش ها را از پایمان در آوریم…

شاید همین امروز…

( اطلاعات بیشتر درباره خودتنظیمی )