در این ویدئو دکتر سمیه بابایی، دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، نقش و اهمیت زبان و فرهنگ مشترک مشاور و مراجعه کننده را تبیین می کنند.