در این ویدئوی کوتاه دکتر محمدباقر صابری، ریاست گروه مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، ه این سوال که چرا اعتیاد بد است، می پردازند.