بهمن ۳, ۱۴۰۰

طرحواره درمانی

طرحواره یا تله رهاشدگی (Abandonment Life Trap)

تله رهاشدگی (Abandonment Life Trap) | دلایل، نشانه ها و درمان

بازیکن شماره 212 دچار تله پذیرش جویی است.

تله پذیرش جویی با تحلیل شخصیت در بازی مرکب

طرحواره و تله انزوای اجتماعی | social exclusion life trap

تله انزوای اجتماعی (social exclusion life trap) | دلایل، نشانه ها و درمان

تله نقص و شرم

تله نقص و شرم و اثرات ناتوان کننده آن بر فرد

تله اطاعت چیست و چه تاثیری در زندگی فرد دارد؟

تله بی اعتمادی و بدرفتاری  چیست؟

تله استحقاق | طرحواره خودشیفتگی

تله استحقاق | طرحواره خودشیفتگی و خودخواهی + چک لیست تشخیص ابتلا

طرحواره یا تله محرومیت هیجانی (emotional deprivation life trap)

تله محرومیت هیجانی (emotional deprivation life trap) | دلایل، نشانه ها و درمان

تله وابستگی (dependence life trap)

تله وابستگی (dependence life trap) | دلایل، نشانه ها و درمان

تله ها و طرحواره های درمانی | Life traps

طرحواره درمانی و کاربردهای آن در درمان اختلالات روانی

تله آسیب پذیری | طرحواره انتظار برای وقوع فاجعه

تله شکست: من همیشه بازنده بوده ام

احساس مسئولیت افراطی در برابر دیگران

مطالعه موردی تله طرد شدگی در زنی 31 ساله

مطالعه موردی ساناز | تله محرومیت

مطالعه موردی تله محرومیت هیجانی در مردی 36 ساله

مطالعه موردی تله بی اعتمادی در مردی 37 ساله

مطالعه موردی تله رها شدگی در زنی 31 ساله