عمومی

نشانه های یک روان درمانی خوب

یکی از مهمترین فاکتورهای بهبودی در مشکلات روان، رابطه بیمار با مشاور یا درمانگر است. یک مشاور خوب می داند چه زمانی باید یک گوش همدرد باشد، چه زمانی باید مراجع را به چالش بکشد و چه زمانی باید از او انتقاد کند. طبق آمار، بسیاری از مراجعان پیش از تکمیل درمان جلسات خود را […]