تأثیر رفتار درمانی شناختی گروهی در درمان افسردگی

رفتار درمانی شناختی (CBT) یک رویکرد درمانی روانشناختی است که می‌تواند به‌صورت یک‌به‌یک و [...]