دکتر فاطمه نیک پرور

دکتر فاطمه نیک پرور

استاد University of Central Missouri

 

سوابق علمی

 • عضو هیئت علمی University of Central Missouri
 • دکتری تخصصی زوج و خانواده درمانی از Kansas State University
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

زمینه های مشاوره

 • روان درمانگر فردی
 • زوج درمانی
 • سکس تراپی

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • Clinic Director: Marriage and Family Therapy Program, School of Human Sciences, University of Central Missouri
 • Professional membership at American Association for Marriage and Family therapy – AAMFT
 • Professional membership at National Council on Family Relations – NCFR
 • مدرس دروس دانشگاهی در UNIVERSITY OF CENTRAL MISSOURI
 • مدرس دروس دانشگاهی در KANSAS STATE UNIVERSITY
 • AAMFT Approved Supervisor: 162797
 • Licensed Marriage and Family Therapist, Kansas State, License Number: 3016
 • Licensed Family Therapist, Family Institute Research, Shahid Beheshti University, License Number: 2866.

تجارب درمانی

 • Family Center, Kansas State University, Manhattan
 • زوج درمانگر و سکس تراپیست در مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
 • زوج درمانگر و سکس تراپیست در مرکز مشاوره کیهان
 • زوج درمانگر و سکس تراپیست در مرکز مشاوره رها