دکتر مژگان امینی

دکتر مژگان امینی

روانپزشک و فلوشیپ رواندرمانی

 

سوابق علمی

  • فلوشیپ رواندرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دکتری تخصصی روانپزشکی
  • دکتری پزشکی عمومی

زمینه های مشاوره

  • روان درمانی تحلیلی
  • روان کاوی
  • اختلالات شخصیت
  • اختلالات فردی
  • اختلالات روان تنی

مسئولیت های علمی و اجرایی

  • دبیر پنج دوره کارگاههای تربیت لیدرشیپ گروه بالینت در بیمارستان روزبه

تجارب درمانی

  • روان پزشک و رواندرمانگر با رویکرد تحلیلی