دکتر مژگان صلواتی

، دکتری روانشناسی بالینی

اختلال شخصیت مرزی, خودکشی و خودزنی و دیگر رفتارهای خودآسیب رسان, مشاوره فردی-بزرگسال

دکتر مژگان صلواتی

دکتری روانشناسی بالینی

اختلال شخصیت مرزی, خودکشی و خودزنی و دیگر رفتارهای خودآسیب رسان, مشاوره فردی-بزرگسال

رزومه

سوابق علمی

  • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران – انستیتو روانپزشکی تهران
  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز
  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران – انستیتو روانپزشکی تهران
  • کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رودهن
  • کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئولیت های علمی و اجرایی

  • برگزارکننده دوره های آسیب شناسی روانی/ آسیب شناسی شخصیت / مهارت های زندگی در مراجعین مبتلا به اختلالات روان شناختی
  • برگزارکننده دوره های آموزش روان درمانی در حیطه های CBT / Schema Mode Therapy / Schema Therapy / Dialectical Behavior Therapy
  • عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

تجارب درمانی

  • ۲۵ سال سابقه روان درمانی

ویدیوهای آموزشی