دکتر مژگان صلواتی

دکتر مژگان صلواتی

دکتری روانشناسی بالینی

 

سوابق علمی

 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران – انستیتو روانپزشکی تهران
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران – انستیتو روانپزشکی تهران
 • کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رودهن
 • کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمینه های مشاوره

 • اختلال شخصیت مرزی
 • خودکشی و خودزنی و دیگر رفتارهای خودآسیب رسان
 • مشاوره فردی

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • برگزارکننده دوره های آسیب شناسی روانی/ آسیب شناسی شخصیت / مهارت های زندگی در مراجعین مبتلا به اختلالات روان شناختی
 • برگزارکننده دوره های آموزش روان درمانی در حیطه های CBT / Schema Mode Therapy / Schema Therapy / Dialectical Behavior Therapy
 • عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

تجارب درمانی

 • ۲۵ سال سابقه روان درمانی

با دکتر مژگان صلواتی از زبان ایشان بیشتر آشنا شوید

مطالب و ویدئوهای آموزشی دکتر مژگان صلواتی