تست طرحواره های ناسازگار یانگ (YEMSQ)

تست طرحواره‌های ناسازگار یا تله‌های زندگی یک تست بین المللی است که یانگ مبدع طرحواره درمانی آن را تدوین کرده است. آزمون اصلی شامل 232 سوال است که 18 طرحواره موجود را ارزیابی می‌کند.

یانگ آن دسته از طرحواره‌ها را که ریشه مشکلات روانشناختی هستند، طرحواره‌های ناسازگار اولیه می‌نامد و معتقد است طرحواره‌ها، رفتارها ما را هدایت می‌کنند و در بسیاری از موارد می‌توانند عملکرد ما را در مسیر برقراری ارتباط با دیگران، موفقیت و پیشرفت مختل کنند. از مزایای انجام این تست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • خوشناسی بهتر
  • بررسی الگوهای رفتاری ناکارآمد
  • شناخت قابلیت‌های شغلی
  • شناخت قابلیت‌های تحصیلی

75 سوال

این نسخه کوتاه شده تست طرحواره‌های یانگ است که در اختیار شما قرار گرفته، تعداد سوالات کمتری دارد و شما با پاسخ به هر سوال در پایان متوجه خواهید شد که چه الگوهای رفتاری و طرحواره‌هایی را دارید که موجب اخلال در زندگی شما شده است و بهتر است به آن رسیدگی کنید.

طرحواره‌هایی که در این تست به بررسی و ارزیابی آن می‌پردازیم

اطاعت

رهاشدگی- بی ثباتی

بازداری هیجانی

استحقاق

وابستگی- بی کفایتی

انزوای اجتماعی

بی اعتمادی- بدرفتاری

گرفتاری- در دام افتادگی

ایثار

شکست

محرومیت هیجانی

خویشتن داری خود

آسیب پذیری در برابرضرر و بیماری

نقص و شرم

عیب جویی افراطی