دکتر نیره قشنگ

دکتر نیره قشنگ 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

 

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره

۱۰۷۵

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

۱۰۷۵

حوزه‌های تخصصی نیره قشنگ

روابط فرازناشویی

سوابق علمی نیره قشنگ

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

مسئولیت ­های علمی و اجرایی نیره قشنگ

 

مسئول بخش آموزش های تخصصی در مجموعه مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

مسئولیت بخشهای درمان، مداخله در بحران، آموزش و پیشگیری و پژوهش در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

رابط کمیته تخصصی پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم

کارشناس و رابط کمیته تخصصی پروژه مستندسازی فعالیت های مرکز مشاوره دانشجویی با معاونت طرح و برنامه دانشگاه

ناظر تخصصی مشاوران خوابگاه در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی

مجری طرح های آموزشی و پژوهشی (بیش از 10 طرح) ارتقای سالمت و بهداشت روانی و پیشگیری از آسیبهای روانی

کارشناس منتخب در کشور در حوزه ی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دانشگاهها و محیط های آموزشی

کارشناس منتخب حوزه ی معاونت دانشجویی دانشگاه فردوسی

مشاوره و روان درمانی فردی و گروهی در حوزه اختلالات بزرگسال (اختلالات خلقی،اضطرابی، شخصیتی) و زوج درمانی

اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر نیره قشنگ

سوابق علمی دکتر نیره قشنگ

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

مسئولیت ­های علمی و اجرایی نیره قشنگ

              مسئول بخش آموزش های تخصصی در مجموعه مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

              تسهیل گر آموزش در اولین دوره بین المللی اکسترنشیپ زوج درمانی هیجان- مدارEFT در دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه اصفهان

              مدیر اجرایی برگزاری اولین دوره بین المللی اکسترنشیپ زوج درمانی هیجان- مدارEFT در دانشگاه شهید بهشتی

              مسئولیت بخشهای درمان، مداخله در بحران، آموزش و پیشگیری و پژوهش در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

              رابط کمیته تخصصی پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم

              کارشناس و رابط کمیته تخصصی پروژه مستندسازی فعالیت های مرکز مشاوره دانشجویی با معاونت طرح و برنامه دانشگاه

              ناظر تخصصی مشاوران خوابگاه در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی

              مجری طرحهای آموزشی و پژوهشی (بیش از 10 طرح) ارتقای سلامت و بهداشت روانی و پیشگیری از آسیبهای روانی

               کارشناس منتخب در کشور در حوزه ی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دانشگاهها و محیط های آموزشی

               کارشناس منتخب حوزه ی معاونت دانشجویی دانشگاه فردوسی

              مشاوره و روان درمانی فردی و گروهی در حوزه اختلالات بزرگسال (اختلالات خلقی،اضطرابی، شخصیتی) و زوج درمانی 

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر شهربانو قهاری

دکتر منصوره سادات صادقی

دکتر ساره بهزادی پور

دکتر مونا چراغی

3.8/5 - (39 امتیاز)