Project Description

دکتر روانشناس نیره قشنگ

رواندرمانگر اختلالات بزرگسال و زوج درمانگرپیشرفته هیجان مدار EFCT

(عضو نظام پزشکی به شماره 8522214)

سوابق علمی دکتر نیره قشنگ

کاندید دکترای تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی
لیسانس روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

مسئولیت های علمی و اجرایی دکتر نیره قشنگ

 • مسئول بخش آموزشهای تخصصی در مجموعه مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
 • تسهیلگر آموزش در اولین دوره بین المللی اکسترنشیپ زوج درمانی هیجان- مدار EFTدر دانشگاه شهید
  بهشتی و دانشگاه اصفهان اردیبهشت 13
 • مدیر اجرایی برگزاری اولین دوره بین المللی اکسترنشیپ زوج درمانی هیجان- مدار EFTدر دانشگاه شهید
  بهشتی اردیبهشت 1397
 • مسئولیت بخشهای درمان، مداخله در بحران، آموزش و پیشگیری و پژوهش در مرکز مشاوره دانشجویی
  دانشگاه فردوسی مشهد در سالهای مختلف از 1382تا 1393
 • رابط تخصصی پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با دفتر مرکزی
  مشاوره وزارت علوم از سال 1385
 • کارشناس و رابط کمیته تخصصی پروژه مستندسازی فعالیت های مرکز مشاوره دانشجویی با معاونت طرح و
  برنامه دانشگاه از سال 1387
 • ناظر تخصصی مشاوران خوابگاه در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 85تا 87
 • مجری طرحهای آموزشی و پژوهشی(بیش از 10طرح) ارتقای سلامت و بهداشت روانی و پیشگیری از آسیب
  های روانی – اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد
4/5 - (4 امتیاز)