مشاوران

دکتر لادن فتی
استاد دانشگاه و ریاست مرکز مشاوره سگال

رزومه و رزرو وقت

دکتر جعفر بوالهری
عضو هیئت علمی و ریاست انستیتو روانپزشکی تهران

رزومه و رزرو وقت

دکتر فرشته موتابی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

رزومه و رزرو وقت

دکتر عباس رمضانی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزومه و رزرو وقت

دکتر محمدعلی مظاهری
استاد دانشگاه و ریاست دانشکده روانشناسی شهید بهشتی

رزومه و رزرو وقت

دکتر سامرند سلیمی
فوق تخصص روانپزشکی و ریاست مرکز مشاوره ویان

رزومه و رزرو وقت

دکتر مهدی بینا
استاد دانشگاه و ریاست سابق بیمارستان طالقانی تهران

رزومه و رزرو وقت

دکتر شهریار شهیدی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

رزومه و رزرو وقت

دکتر میترا حکیم شوشتری
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

رزومه و رزرو وقت

دکتر محمد باقر صابری
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزومه و رزرو وقت

دکتر علی اصغر اصغرنژاد
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزومه و رزرو وقت

دکتر میرمحمد مجد تیموری
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزومه و رزرو وقت

دکتر حمیدرضا رحمانیان
فوق تخصص روانپزشکی مادران باردار از انگلستان

رزومه و رزرو وقت

دکتر آسیه اناری
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

رزومه و رزرو وقت

دکتر سعید ایمانی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

رزومه و رزرو وقت

دکتر سمیه بابایی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

رزومه و رزرو وقت

دکتر فرشاد شیبانی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزومه و رزرو وقت

دکتر ساره بهزادی پور
دکترای روانشناسی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شیراز

رزومه و رزرو وقت

دکتر ملیحه ایلخانی
دکتری علوم شناختی از دانشگاه Lund سوئد

رزومه و رزرو وقت

دکتر سعاده ملک عسگر
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

رزومه و رزرو وقت

دکتر مصطفی زارعان
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

رزومه و رزرو وقت

دکتر عاطفه سلطانیفر
فلوشیپ روانپزشکی کودکان دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا

رزومه و رزرو وقت

دکتر حمید مهرابی
دکترای روان‌شناسی دانشگاه لیون 2 فرانسه

رزومه و رزرو وقت

دکتر فریبا زرانی
متخصص روانشناسی سلامت و استاد دانشگاه

رزومه و رزرو وقت

دکتر زهرا بیان
متخصص روان درمانگر تحلیلی فردی و زوج درمانگر

رزومه و رزرو وقت