مشاوران سیمیاروم

سیمیاروم توسط برد تخصصی متشکل از اساتید روانشناسی ایران همچون دکتر جعفر بوالهری (ریاست اسبق انستیتو روانپزشکی تهران/ دانشگاه علوم پزشکی ایران)، دکتر فرشته موتابی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر لادن فتی (عضو کمیته داوران کنگره جهانی درمان‌های شناختی-رفتاری)، دکتر شهریار شهیدی (مشاور رسمی منطقه ای سازمان ملل) و دکتر حمیدرضا رحمانیان (عضو کالج سلطنتی روانپزشکان انگلستان) صلاحیت مشاوران را تایید می‌کند.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress