دکتر آزاده امینی ها

سمت تخصصی

مشاوره زوج و خانواده 

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

1522

سمت تخصصی

مشاوره زوج و خانواده 

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

1522

حوزه‌های تخصصی دکتر آزاده امینی ها

 • زوج درمانگر

 • درمانگرتخصصی خیانت های زناشویی

 • گروه درمانگر

 • مشاوره پیش از ازدواج

سوابق علمی دکتر آزاده امینی ها

 • زوج درمانگر سرتیفای رویکرد هیجان مدار
 • دکترای مشاوره دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

 • کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه الزهراء

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر آزاده امینی ها

 • مدیریت کلینیک مشاوره حکمت ، از سال 1۳۸۸ تا کنون

 • همکاری در کلینیک مشاوره دانشگاه الزهرا(س) به عنوان مسئول فنی و مشاور، از سال 1۳۸۴ تا ۱۳۹۰ 

 • همکاری با کانون اصلاح و تربیت کودک به عنوان مشاور، سال 1۳۸۴

 • همکاری در برگزاری کارگاه خانواده درمانی ستیر در کلینیک مشاوره دانشگاه الزهرا(س) با مدیریت دکتر سوسن سیف به عنوان دستیار علمی، سال 1۳۸۲

 • تدریس مهارت های زندگی در مجتمع آموزشی فروغ علم، از سوال 1۳۸۸ تا 1۳۸۶

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

حوزه‌های تخصصی دکتر آزاده امینی ها

سوابق علمی دکتر آزاده امینی ها

زوج درمانگر سرتیفای رویکرد هیجان مدار

دکترای تخصصی مشاوره علوم و تحقیقات تهران

کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه الزهراء

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر آزاده امینی ها

مدیریت کلینیک مشاوره حکمت ، از سال 1۳۸۸ تا کنون

همکاری در کلینیک مشاوره دانشگاه الزهرا(س) به عنوان مسئول فنی و مشاور، از سال 1۳۸۴ تا ۱۳۹۰ 

همکاری با کانون اصلاح و تربیت کودک به عنوان مشاور، سال 1۳۸۴

همکاری در برگزاری کارگاه خانواده درمانی ستیر در کلینیک مشاوره دانشگاه الزهرا(س) با مدیریت دکتر سوسن سیف به عنوان دستیار علمی، سال 1۳۸۲

تدریس مهارت های زندگی در مجتمع آموزشی فروغ علم، از سوال 1۳۸۸ تا 1۳۸۶

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر فرشته موتابی

دکتر شهریار شهیدی

دکتر سمیه بابایی

دکتر جعفری بوالهری

4.6/5 - (37 امتیاز)