دکتر روانشناس فاطمه هادی

دکتر فاطمه هادی

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

131067

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/نظام روانشناسی و مشاوره

131067

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس فاطمه هادی 

 • مشکلات بین فردی و عاطفی رابطه ای
 • اختلالات شخصیت (طرحواره درمانی)
 • اختلال وسواسی جبری و اختلال شخصیت وسواسی جبری
 • اختلالات اضطرابی

سوابق علمی دکتر فاطمه هادی

 • دکترای حرفه ای پزشکی (MD) از دانشگاه علوم پزشکی تهران (1381-1390).
 • تخصص روانپزشکی (Psychiatry) از دانشگاه علوم پزشکی ایران (1390-1394).
 • رتبه سوم بورد تخصصی روانپزشکی کشور در سال 1394.
 • عضو سابق هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران (1394-1399).

مسئولیت های علمی و اجرایی دکتر فاطمه هادی

 • استادیار روانپزشکی در گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (1394 تا 1399)
 • رئیس واحد رواندرمانی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران از 1397 تا 1399.
 • مسئول آموزش روانپزشکی دانشجویان پزشکی در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران از 1397 تا 1399.
 • آموزش روانپزشکی و روان درمانی شناختی رفتاری به دانشجویان پزشکی و دستیاران روانپزشکی از 1394 تا 1399.
 • سوپروایزر روانپزشکی عمومی برای دستیاران روانپزشکی، 1396 تا 1399.
 • سوپروایزر رواندرمانی شناخی-­رفتاری برای دستیاران روانپزشکی، 1399.
 • عضو و دبیر هسته سلامت روان و اجتماع در مرکز تحقیقات بهداشت روان از 1397 تا 1399.
 • عضو هسته اختلالات خلقی مرکز تحقیقات بهداشت روان از 1397 تا 1399.
 • عضو کمیته علمی سی و ششمین همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایران 1398.
 • عضو کمیته علمی دومین کنگره اختلالات خلقی 1397.
 • عضو کمیته علمی اولین کنگره اختلالات خلقی 1395.
 • عضو اجرایی برگزاری اولین و دومین کنگره خلقی 1395 و 1397.
 • روانپزشک، هیات علمی آموزشی مرکز آموزشی درمانی ایران، بخش مردان، 1396 تا 1399.
 • روانپزشک، هیات علمی آموزشی مرکز آموزشی درمانی ایران، بخش زنان، 1394-1396.
 • تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS) بیماران مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران از 1395 تا1399.
 • ویزیت دانشجویان و بیماران درمانگاه مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1395 تا 1399.
 • ویزیت سرپایی بیماران درمانگاه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران؛ 1390 تا1399.
 • روانپزشک و روان درمانگر درمانگاه انستیتو روانپزشکی تهران، 1392 تا 1399.
 • روانپزشک و روان درمانگر مرکز روانپزشکی هیربد؛ 1399 تا 1400.
 • برگزار­کننده کارگاه­ های آموزشی برای متخصصین حیطه سلامت روان.
 • روانپزشک و رواندرمانگر مرکز مشاوره و رواندرمانی سگال؛ 1399 تاکنون.
 • عضو انجمن روانپزشکان ایران.
 • عضو انجمن روان درمانی ایران.
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر فاطمه هادی

سوابق علمی دکتر فاطمه هادی

دکترای حرفه ای پزشکی (MD) از دانشگاه علوم پزشکی تهران (1381-1390).

تخصص روانپزشکی (Psychiatry) از دانشگاه علوم پزشکی ایران (1390-1394).

رتبه سوم بورد تخصصی روانپزشکی کشور در سال 1394.

عضو سابق هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران (1394-1399).

مسئولیت ­های علمی و اجرایی فاطمه هادی

 • استادیار روانپزشکی در گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (1394 تا 1399)
 • رئیس واحد روان درمانی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران از 1397 تا 1399.
 • مسئول آموزش روانپزشکی دانشجویان پزشکی در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران از 1397 تا 1399.
 • آموزش روانپزشکی و روان درمانی شناختی-رفتاری به دانشجویان پزشکی و دستیاران روانپزشکی از 1394 تا 1399.
 • سوپروایزر روانپزشکی عمومی برای دستیاران روانپزشکی، 1396 تا 1399.
 • سوپروایزر روان درمانی شناختی­رفتاری برای دستیاران روانپزشکی، 1399.
 • عضو و دبیر هسته سلامت روان و اجتماع در مرکز تحقیقات بهداشت روان از 1397 تا 1399.
 • عضو هسته اختلالات خلقی مرکز تحقیقات بهداشت روان از 1397 تا 1399.
 • عضو کمیته علمی سی و ششمین همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایران 1398.
 • عضو کمیته علمی دومین کنگره اختلالات خلقی 1397.
 • عضو کمیته علمی اولین کنگره اختلالات خلقی 1395.
 • عضو اجرایی برگزاری اولین و دومین کنگره خلقی 1395 و 1397.
 • روانپزشک، هیات علمی آموزشی مرکز آموزشی درمانی ایران، بخش مردان، 1396 تا 1399.
 • روانپزشک، هیات علمی آموزشی مرکز آموزشی درمانی ایران، بخش زنان، 1394-1396.
 • تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS) بیماران مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران از 1395 تا1399.
 • ویزیت دانشجویان و بیماران درمانگاه مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1395 تا 1399.
 • ویزیت سرپایی بیماران درمانگاه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران؛ 1390 تا1399.
 • روانپزشک و رواندرمانگر درمانگاه انستیتو روانپزشکی تهران، 1392 تا 1399.
 • روانپزشک و رواندرمانگر مرکز روانپزشکی هیربد؛ 1399 تا 1400.
 • برگزار­کننده کارگاه­های آموزشی برای متخصصین حیطه سلامت روان.
 • روانپزشک و رواندرمانگر مرکز مشاوره و رواندرمانی سگال؛ 1399 تاکنون.
 • عضو انجمن روانپزشکان ایران.
 • عضو انجمن رواندرمانی ایران.

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر شهریار شهیدی

دکتر حمید رضا رحمانیان

دکتر مهدی بینا

دکتر جعفر بوالهری

به این متخصص چه امتیازی می دهید؟