دکتر روانشناس فاطمه هادی

دکتر فاطمه هادی

سمت تخصصی

روانپزشک

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

131067

 

سمت تخصصی

روانپزشک

شماره نظام پزشکی/نظام روانشناسی و مشاوره

131067

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس فاطمه هادی 

 • مشکلات بین فردی و عاطفی رابطه ای
 • اختلالات شخصیت (طرحواره درمانی)
 • اختلال وسواسی جبری و اختلال شخصیت وسواسی جبری
 • اختلالات اضطرابی

سوابق علمی دکتر فاطمه هادی

 • دکترای حرفه ای پزشکی (MD) از دانشگاه علوم پزشکی تهران (1381-1390).
 • تخصص روانپزشکی (Psychiatry) از دانشگاه علوم پزشکی ایران (1390-1394).
 • رتبه سوم بورد تخصصی روانپزشکی کشور در سال 1394.
 • عضو سابق هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران (1394-1399).

مسئولیت های علمی و اجرایی دکتر فاطمه هادی

 • استادیار روانپزشکی در گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (1394 تا 1399)
 • رئیس واحد رواندرمانی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران از 1397 تا 1399.
 • مسئول آموزش روانپزشکی دانشجویان پزشکی در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران از 1397 تا 1399.
 • آموزش روانپزشکی و روان درمانی شناختی رفتاری به دانشجویان پزشکی و دستیاران روانپزشکی از 1394 تا 1399.
 • سوپروایزر روانپزشکی عمومی برای دستیاران روانپزشکی، 1396 تا 1399.
 • سوپروایزر رواندرمانی شناخی-­رفتاری برای دستیاران روانپزشکی، 1399.
 • عضو و دبیر هسته سلامت روان و اجتماع در مرکز تحقیقات بهداشت روان از 1397 تا 1399.
 • عضو هسته اختلالات خلقی مرکز تحقیقات بهداشت روان از 1397 تا 1399.
 • عضو کمیته علمی سی و ششمین همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایران 1398.
 • عضو کمیته علمی دومین کنگره اختلالات خلقی 1397.
 • عضو کمیته علمی اولین کنگره اختلالات خلقی 1395.
 • عضو اجرایی برگزاری اولین و دومین کنگره خلقی 1395 و 1397.
 • روانپزشک، هیات علمی آموزشی مرکز آموزشی درمانی ایران، بخش مردان، 1396 تا 1399.
 • روانپزشک، هیات علمی آموزشی مرکز آموزشی درمانی ایران، بخش زنان، 1394-1396.
 • تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS) بیماران مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران از 1395 تا1399.
 • ویزیت دانشجویان و بیماران درمانگاه مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1395 تا 1399.
 • ویزیت سرپایی بیماران درمانگاه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران؛ 1390 تا1399.
 • روانپزشک و روان درمانگر درمانگاه انستیتو روانپزشکی تهران، 1392 تا 1399.
 • روانپزشک و روان درمانگر مرکز روانپزشکی هیربد؛ 1399 تا 1400.
 • برگزار­کننده کارگاه­ های آموزشی برای متخصصین حیطه سلامت روان.
 • روانپزشک و رواندرمانگر مرکز مشاوره و رواندرمانی سگال؛ 1399 تاکنون.
 • عضو انجمن روانپزشکان ایران.
 • عضو انجمن روان درمانی ایران.
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر فاطمه هادی

سوابق علمی دکتر فاطمه هادی

دکترای حرفه ای پزشکی (MD) از دانشگاه علوم پزشکی تهران (1381-1390).

تخصص روانپزشکی (Psychiatry) از دانشگاه علوم پزشکی ایران (1390-1394).

رتبه سوم بورد تخصصی روانپزشکی کشور در سال 1394.

عضو سابق هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران (1394-1399).

مسئولیت ­های علمی و اجرایی فاطمه هادی

 • استادیار روانپزشکی در گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (1394 تا 1399)
 • رئیس واحد روان درمانی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران از 1397 تا 1399.
 • مسئول آموزش روانپزشکی دانشجویان پزشکی در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران از 1397 تا 1399.
 • آموزش روانپزشکی و روان درمانی شناختی-رفتاری به دانشجویان پزشکی و دستیاران روانپزشکی از 1394 تا 1399.
 • سوپروایزر روانپزشکی عمومی برای دستیاران روانپزشکی، 1396 تا 1399.
 • سوپروایزر روان درمانی شناختی­رفتاری برای دستیاران روانپزشکی، 1399.
 • عضو و دبیر هسته سلامت روان و اجتماع در مرکز تحقیقات بهداشت روان از 1397 تا 1399.
 • عضو هسته اختلالات خلقی مرکز تحقیقات بهداشت روان از 1397 تا 1399.
 • عضو کمیته علمی سی و ششمین همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایران 1398.
 • عضو کمیته علمی دومین کنگره اختلالات خلقی 1397.
 • عضو کمیته علمی اولین کنگره اختلالات خلقی 1395.
 • عضو اجرایی برگزاری اولین و دومین کنگره خلقی 1395 و 1397.
 • روانپزشک، هیات علمی آموزشی مرکز آموزشی درمانی ایران، بخش مردان، 1396 تا 1399.
 • روانپزشک، هیات علمی آموزشی مرکز آموزشی درمانی ایران، بخش زنان، 1394-1396.
 • تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS) بیماران مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران از 1395 تا1399.
 • ویزیت دانشجویان و بیماران درمانگاه مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1395 تا 1399.
 • ویزیت سرپایی بیماران درمانگاه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران؛ 1390 تا1399.
 • روانپزشک و رواندرمانگر درمانگاه انستیتو روانپزشکی تهران، 1392 تا 1399.
 • روانپزشک و رواندرمانگر مرکز روانپزشکی هیربد؛ 1399 تا 1400.
 • برگزار­کننده کارگاه­های آموزشی برای متخصصین حیطه سلامت روان.
 • روانپزشک و رواندرمانگر مرکز مشاوره و رواندرمانی سگال؛ 1399 تاکنون.
 • عضو انجمن روانپزشکان ایران.
 • عضو انجمن رواندرمانی ایران.

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر شهریار شهیدی

دکتر حمید رضا رحمانیان

دکتر مهدی بینا

دکتر جعفر بوالهری

3.9/5 - (32 امتیاز)