16 مرداد 1401

تله های زندگی

طرحواره یا تله رهاشدگی (Abandonment Life Trap)

تله رهاشدگی (Abandonment Life Trap) | دلایل، نشانه ها و درمان

سندرم مسئله با پدر

سندرم مسئله با پدر و اثرات آن بر روابط عاطفی دختران

طرحواره و تله انزوای اجتماعی | social exclusion life trap

تله انزوای اجتماعی (social exclusion life trap) | دلایل، نشانه ها و درمان

تله نقص و شرم

تله نقص و شرم و اثرات ناتوان کننده آن بر فرد

تله اطاعت چیست و چه تاثیری در زندگی فرد دارد؟

تله بی اعتمادی و بدرفتاری  چیست؟

تله استحقاق | طرحواره خودشیفتگی

تله استحقاق | طرحواره خودشیفتگی و خودخواهی + چک لیست تشخیص ابتلا

طرحواره یا تله محرومیت هیجانی (emotional deprivation life trap)

تله محرومیت هیجانی (emotional deprivation life trap) | دلایل، نشانه ها و درمان

تله وابستگی (dependence life trap)

تله وابستگی (dependence life trap) | دلایل، نشانه ها و درمان

تله ها و طرحواره های درمانی | Life traps

طرحواره درمانی و کاربردهای آن در درمان اختلالات روانی

تله آسیب پذیری | طرحواره انتظار برای وقوع فاجعه

تله شکست: من همیشه بازنده بوده ام

مطالعه موردی تله طرد شدگی در زنی 31 ساله

مطالعه موردی ساناز | تله محرومیت

مطالعه موردی تله محرومیت هیجانی در مردی 36 ساله

مطالعه موردی تله بی اعتمادی در مردی 37 ساله

مطالعه موردی تله رها شدگی در زنی 31 ساله

چرا جذب افراد بی عاطفه می شوید؟

چرا جذب افراد بی عاطفه می شویم؟