دکتر شهریار شهیدی

دکتر شهریار شهیدی

مشاور رسمی منطقه ای سازمان ملل و استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

سوابق علمی

 • عضو هیئت علمی و استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتری روان شناسی با گرایش بالینی یونیورسیتی کالج دانشگاه لندن (University College London)
 • کارشناسی ارشد روان شناسی پزشکی (سلامت) دانشگاه گیلفورد در ساری (University of Surrey)
 • کارشناسی روان شناسی٬ دانشگاه شرق لندن (University of East London)

زمینه های مشاوره

 • مشاوره خانواده
 • زوج درمانی
 • مشاوره فردی-بزرگسال
 • روانشناسی مثبت

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • عضو پیوسته انجمن روان شناسی ایران
 • عضو وابسته انجمن روان شناسی بریتانیا
 • مربی بخش روان پزشکی بیمارستان آزاد سلطنتی لندن (Royal Free Hospital)
 • استادیار دپارتمان روان پزشکی بیمارستان لندن (Academic Dept. Psychiatry, London Hospital)
 • مدیر گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • نایب رئیس انجمن روان شناسی ایران
 • رئیس شاخه روان شناسی بالینی انجمن روان شناسی ایران
 • مدیر مسئول مجله روان شناسی معاصر
 • عضو موسس و هیات تحریریه فصلنامه علمی برانوش چاپ کمبریج انگلستان
 • مدیر آموزش شورای فرهنگی آموزشی بریتانیا در تهران

تجارب درمانی

 • مربی بخش روان پزشکی بیمارستان آزاد سلطنتی لندن (Royal Free Hospital)
 • روان درمانگر و مشاور مرکز خدمات مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
 • روان درمان گر و مشاور مرکز خدمات مشاوره اندیشه
 • روان درمانگر و مشاور مرکز مشاوره پرتو اندیشه

با دکتر شهریار شهیدی از زبان ایشان بیشتر آشنا شوید

مطالب و ویدئوهای آموزشی دکتر شهریار شهیدی