دکتر روانشناس شهریار شهیدی

دکتر شهریار شهیدی

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

 

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

حوزه‌های تخصصی دکتر شهیدی

روانشناسی مثبت

 زوج درمانگر

مشاوره ازدواج

سوابق علمی دکتر شهریار شهیدی

عضو هیئت علمی و استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتری روان شناسی با گرایش بالینی یونیورسیتی کالج دانشگاه لندن (University College London)

کارشناسی ارشد روان شناسی پزشکی (سلامت) دانشگاه گیلفورد در ساری (University of Surrey)

کارشناسی روان شناسی٬ دانشگاه شرق لندن (University of East London)

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر روانشناس شهریار شهیدی

عضو پیوسته انجمن روان شناسی ایران

عضو وابسته انجمن روان شناسی بریتانیا

مربی بخش روان پزشکی بیمارستان آزاد سلطنتی لندن (Royal Free Hospital)

استادیار دپارتمان روان پزشکی بیمارستان لندن (Academic Dept. Psychiatry, London Hospital)

مدیر گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

نایب رئیس انجمن روان شناسی ایران

مشاور رسمی منطقه ای سازمان ملل و استاد دانشگاه شهید بهشتی

رئیس شاخه روان شناسی بالینی انجمن روان شناسی ایران

مدیر مسئول مجله روان شناسی معاصر

عضو موسسه و هیات تحریریه فصلنامه علمی برانوش چاپ کمبریج انگلستان

مدیر آموزش شورای فرهنگی آموزشی بریتانیا در تهران

مربی بخش روان پزشکی بیمارستان آزاد سلطنتی لندن (Royal Free Hospital)

روان درمانگر و مشاور مرکز خدمات مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

 مدیر و روان درمانگر مرکز مشاوره پرتو اندیشه

اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر شهیدی

سوابق علمی دکتر شهریار شهیدی

عضو هیئت علمی و استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتری روان شناسی با گرایش بالینی یونیورسیتی کالج دانشگاه لندن (University College London)

کارشناسی ارشد روان شناسی پزشکی (سلامت) دانشگاه گیلفورد در ساری (University of Surrey)

کارشناسی روان شناسی٬ دانشگاه شرق لندن (University of East London)

مسئولیت­های علمی و اجرایی شهریار شهیدی

عضو پیوسته انجمن روان شناسی ایران

عضو وابسته انجمن روان شناسی بریتانیا

مربی بخش روان پزشکی بیمارستان آزاد سلطنتی لندن (Royal Free Hospital)

استادیار دپارتمان روان پزشکی بیمارستان لندن (Academic Dept. Psychiatry, London Hospital)

مدیر گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

نایب رئیس انجمن روان شناسی ایران

مشاور رسمی منطقه ای سازمان ملل و استاد دانشگاه شهید بهشتی

رئیس شاخه روان شناسی بالینی انجمن روان شناسی ایران

مدیر مسئول مجله روان شناسی معاصر

عضو موسسه و هیات تحریریه فصلنامه علمی برانوش چاپ کمبریج انگلستان

مدیر آموزش شورای فرهنگی آموزشی بریتانیا در تهران

مربی بخش روان پزشکی بیمارستان آزاد سلطنتی لندن (Royal Free Hospital)

روان درمانگر و مشاور مرکز خدمات مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

 مدیر و روان درمانگر  مرکز مشاوره پرتو اندیشه

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر فرشته موتابی

دکتر جعفر بوالهری

دکتر حمیدرضا رحمانیان

دکتر مهدی بینا

4.6/5 - (24 امتیاز)