Existential
i
SFT
i
EFT
i
RT
i
Person centered
i
Gestalt
i
رویکرد های انسان گرایانه
TA
i
ISTDP
i
رویکرد های تحلیلی
Psycho analysis
i
DBT
i
رویکرد های مبتنی بر شناخت و رفتار
CFT
i
ACT
i
CAT
i
Schema
i
CBT
i
MCBT
i

انواع رویکرد های درمانی

با پاسخ به 4 سوال می‌توانید بررسی کنید که چه رویکردی احتمالا مناسب‌ترین گزینه در جلسات مشاوره برای شما خواهد بود.

( رویکردهای درمانی از نظر تکنیک، طول مدت مشاوره و نحوه ی تعامل رواندرمانگر با مراجع با هم تفاوت دارند.)

شروع
دوست دارید نحوه تعامل شما با تراپیستتان در جلسات مشاوره، چگونه باشد؟

ترجیح می‌دهم بیشتر صحبت کنم و درمانگر شنونده خوبی باشد

ترجیح می‌دهم مسیر تعاملی باشد و همانطور که من صحبت می‌کنم، درمانگر هم در جلسه فعال باشد

دوست دارید نحوه برخورد تراپیست با مسأله شما چگونه باشد؟

ترجیح می‌دهم تراپیست مسائل را کنکاش کند و من را با ابعاد جدیدی از خودم آشنا کند.

ترجیح می‌دهم مسیرم شفاف و متمرکز بر مسائلی باشد که بابتش مراجعه کرده‌ام.

انتظار شما از طول مدت مشاوره چیست؟

ترجیح می‌دهم تا حد امکان در کوتاه‌ترین زمان، مسائلم حل شوند.

ترجیح می‌دهم کسی را در کنارم داشته باشم که سال‌ها با هم به مسائل مختلفم بپردازیم.

دوست دارید جلسات شما با تکنیک و تمرین پیش برود؟

نه. حوصله انجام تمرین و تکنیک ندارم.

بله. ترجیح می‌دهم مسیرم با تکنیک و تمرین‌های متفاوت پیش برود و من هم کاری انجام دهم.

رویکرد

با توجه به پاسخ‌های شما، احتمالا رویکرد می‌تواند مناسب‌ترین گزینه باشد؛ اما برای بررسی بیشتر نیاز است که یک متخصص در کنار شما باشد. پیش مشاوره سیمیاروم کمک می‌کند که خیلی دقیق‌تر بهترین رواندرمانگر ممکن با مناسب‌ترین رویکرد درمانی را انتخاب کنید.

درخواست پیش مشاوره
در انتخاب تراپیست مناسب نیاز به کمک دارید؟
می‌توانید جهت انتخاب تراپیست مناسب با ما یک جلسه پیش‌مشاوره رایگان داشته باشید.