دکتر حسن محمد طهرانی

سمت تخصصی

دکترای تخصصی مشاوره

 

سمت تخصصی

دکترای تخصصی مشاوره

حوزه‌های تخصصی دکتر محمد طهرانی

  • دکترای تخصصی مشاوره

سوابق علمی دکتر محمد طهرانی

  • دکترای تخصصی مشاوره

مسئولیت های علمی و اجرایی دکتر طهرانی 

  • عضو هیئت علمی دانشگاه (گروه راهنمایی و مشاوره) از سال 1379 تا کنون.

  • استادیار گروه مشاوره خانواده دانشگاه از سال 1390 تاکنون.

  • مدیر گروه کارشناسی، و کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده از سال 1382 تا 1395.

  • مدیر مسئول و موسس مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رادین. شماره پروانه مرکز: 664-م.

  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ،ش، 1053.

  • دارای پروانه تخصصی اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ، ش، 5013 .

  • عضو انجمن مشاوره ایران. ش، 1145.

 

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

حوزه‌های تخصصی دکتر حسن محمد طهرانی

سوابق علمی دکتر حسن محمد طهرانی

  • دکترای تخصصی در رشته مشاوره

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر محمد طهرانی

– عضو هیئت علمی دانشگاه (گروه راهنمایی و مشاوره) از سال 1379 تا کنون.

– استادیار گروه مشاوره خانواده دانشگاه از سال 1390 تاکنون.

– مدیر گروه کارشناسی، و کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده از سال 1382 تا 1395. – مدیر مسئول و موسس مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رادین. شماره پروانه مرکز: 664-م.

– عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ،ش، 1053.
– دارای پروانه تخصصی اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ، ش، 5013 .

– عضو انجمن مشاوره ایران. ش، 1145.

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر سمیه بابایی

دکتر رضا مولودی

دکتر عباس رمضانی فرانی

دکتر مهرنوش اثباتی

3.7/5 - (9 امتیاز)