دکتر دل‌آرام صالحی

دکتر دل‌آرام صالحی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره : 1336834

حوزه‌های تخصصی دکتر دل‌آرام صالحی

 • روان درمانی فردی
  • سوگ
  • تروما
  • اختلالات خلقی

سوابق علمی دکتر دل‌آرام صالحی

 • دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات

مسئولیتهای علمی و اجرایی دکتر دل‌آرام صالحی

 • روان درمانگر، کلینیک دانشگاه شهید بهشتی
 • گروه درمانگر، “گروه گشتالتی-تحلیلی”
 • مدرس مقطع کارشناسی ارشد خانواده درمانی در دانشگاه علم و فرهنگ
 • سوپروایزر جلسات درمانی : نظارت بر فعالیت های کارورزان روانشناسی

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

Item 1 of 16