دکتر سعاده ملک عسگر

دکتر سعاده ملک عسگر(سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره)

دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

 

سوابق علمی

  • دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

زمینه های مشاوره

  • زوج
  • خانواده

مسئولیت های علمی و اجرایی

مشاهده رزومه کامل

مطالب و ویدئوهای آموزشی دکتر سعاده ملک عسگر