دکتر روانشناس عباس ذبیح زاده

دکتر عباس ذبیح زاده 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره

6472

سمت تخصصی

روانشناس بالینی 

شماره نظام پزشکی/نظام روانشناسی و مشاوره

6472

حوزه‌های تخصصی دکتر عباس ذبیح زاده 

 • مشکلات بین فردی و گره های عاطفی
 • اختلالات اضطرابی
 • اختلالات شخصیت
 • اختلالات خلقی

سوابق علمی دکتر عباس ذبیح زاده 

 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران

مسئولیت های علمی و اجرایی دکتر ذبیح زاده 

 • رواندرمانگر مرکز خدمات روانشناسی «یاسان»
 • عضو هیئت مدیرة انجمن علمی روانشناسی کودک و نوجوان ایران، از تیر 1400 ـ ادامه دارد
 • عضو کمیتة علمی نهمین کنگرة ملّی آسیبشناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، مهر و آبان 1400
 • عضو کمیتة علمی دومین کنگرة ملّی روانشناسی کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی، آبان 1394
 • دبیر کارگروه روانشناسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، از فروردین 1397 تا شهریور 1399
 • بازرس انجمن علمی روانشناسی کودک و نوجوان ایران، از بهمن 1392 تا بهمن 1395
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر عباس ذبیح زاده 

سوابق علمی دکتر عباس ذبیح زاده 

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر ذبیح زاده 

 • رواندرمانگر مرکز خدمات روانشناسی «یاسان»
 • عضو هیئت مدیرة انجمن علمی روانشناسی کودک و نوجوان ایران، از تیر 1400 ـ ادامه دارد
 • عضو کمیتة علمی نهمین کنگرة ملّی آسیبشناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، مهر و آبان 1400
 • عضو کمیتة علمی دومین کنگرة ملّی روانشناسی کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی، آبان 1394
 • دبیر کارگروه روانشناسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، از فروردین 1397 تا شهریور 1399
 • بازرس انجمن علمی روانشناسی کودک و نوجوان ایران، از بهمن 1392 تا بهمن 1395

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر مهدی بینا

دکتر لادن فتی 

دکتر جعفر بوالهری

دکتر فرشته موتابی 

5/5 - (2 امتیاز)