Project Description

دکتر روانشناس عباس ذبیح زاده

دکتر عباس ذبیح زاده

روانشناس بالینی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

حوزه تخصصی: مشکلات بین فردی و گره های عاطفی، اختلالات خلقی، اختلالات اضطرابی، اختلالات شخصیت

شماره نظام روانشناسی:6472

تحصیلات:

  • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران

مسئولیتها و سوابق درمانی:

  • رواندرمانگر مرکز خدمات روانشناسی «یاسان»

(جهتگیری نظری: روانکاوی با تأکید بر نظریّه های روابط موضوعی؛ رویکرد درمانی: رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاهمدّت)

مسئولیتها و سوابق اجرایی

  • عضو هیئت مدیرة انجمن علمی روانشناسی کودک و نوجوان ایران، از تیر 1400 ـ ادامه دارد
  • عضو کمیتة علمی نهمین کنگرة ملّی آسیبشناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، مهر و آبان 1400
  • عضو کمیتة علمی دومین کنگرة ملّی روانشناسی کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی، آبان 1394
  • دبیر کارگروه روانشناسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، از فروردین 1397 تا شهریور 1399
  • بازرس انجمن علمی روانشناسی کودک و نوجوان ایران، از بهمن 1392 تا بهمن 1395
4.4/5 - (105 امتیاز)