دکتر روانشناس عباس رمضانی فرانی

دکتر عباس رمضانی فرانی

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

221899

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

831778

حوزه‌های تخصصی دکتر رمضانی فرانی

سوابق علمی  دکتر رمضانی فرانی

 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

مسئولیت ­های علمی و اجرایی رمضانی فرانی

 • عضو موسسi انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران ایران
 • بازرس انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران
 • عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران
 • عضو کمیته علمی کارگاهها و سمینارهای روانشناسی
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر عباس رمضانی فرانی

سوابق علمی دکتر روانشناس عباس رمضانی فرانی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

مسئولیت ها و سوابق درمانی دکتر روانشناس عباس رمضانی فرانی

 • روانشناس و مشاور مرکز مشاوره پویا
 • انستیتو روانپزشکی تهران
 • مرکز مشاوره راه بهتر
 • کلنیک زینب بختیاری
 • مرکز مشاوره صبح صادق
 • مرکز مشاوره خانه فرهنگ

مسئولیت­ های علمی و اجرایی عباس رمضانی فرانی 

عضو موسسه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

بازرس انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

 عضو کمیته علمی کارگاه ها و سمینارهای روانشناسی

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر مصطفی زارعان

دکتر رضا مولودی

دکتر سعید ایمانی

دکتر جعفر بوالهری

4.4/5 - (20 امتیاز)