دکتر روانشناس محسن میرزایی

دکتر محسن میرزایی 

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره: 21036

حوزه‌های تخصصی دکتر محسن میرزایی 

 • روان درمانی تحلیلی
  • هویت و شناخت خود
  • افسردگی
  • اضطراب و وسواس
  • توسعه فردی و بهبود عملکرد

سوابق علمی دکتر محسن میرزایی 

 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران)
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران)

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر فریبا زرانی

دکتر سمیه بابایی

دکتر ملیحه ایلخانی

4.7/5 - (4 امتیاز)