دکتر روانشناس محسن میرزایی

دکتر محسن میرزایی 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

 

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس محسن میرزایی

 • مشاوره فردی 
 • روان درمانگر تحلیلی
 • پژوهشگر حوزه سلامت روان
 •  مداخلات درمانی یکپارچه

سوابق علمی دکتر محسن میرزایی

 • کارشناسی روانشناسی عمومی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 • دانشگاه علوم پزشکی تهران- انستیتو روانپزشکی تهران

 • دکترای روانشناسی بالینی

 • دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

 • (رساله دکتری: اثربخشی پروتکل درمان روان‌پویشی کوتاه‌مدت یکپارچه در پیامد درمان اختلال افسردگی اساسی)

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و دارای پروانه اشتغال تخصصی دکتری از کمیسیون روانشناسی بالینی

اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر محسن میرزایی 

سوابق علمی دکتر محسن میرزایی 

کارشناسی روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران- انستیتو روانپزشکی تهران

دکترای روانشناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

(رساله دکتری: اثربخشی پروتکل درمان روان‌پویشی کوتاه‌مدت یکپارچه در پیامد درمان اختلال افسردگی اساسی)

عضو سازمان نظام روانشناسی و دارای پروانه اشتغال تخصصی دکتری از کمیسیون روانشناسی بالینی

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر فریبا زرانی

شکوفه اویار حسینی

دکتر سمیه بابایی

دکتر ملیحه ایلخانی

4/5 - (29 امتیاز)