دکتر محمدعلی مظاهری

، عضو هیئت علمی و ریاست دانشکده روانشناسی دانشگاه بهشتی

زوج درمانگر، مشاوره ازدواج, پیش از ازدواج

دکتر محمدعلی مظاهری

عضو هیئت علمی و ریاست دانشکده روانشناسی دانشگاه بهشتی

زوج درمانگر، مشاوره ازدواج, پیش از ازدواج

رزومه

سوابق علمی

 • عضو هیئت علمی و استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی – دانشگاه شهید بهشتی
 • دکترای تخصصی روانشناسی بالینی خانواده و کودک از دانشگاه لندن، انگلستان
 • کارشناسی ارشد روان شناسی از دانشگاه تهران 

زمینه های مشاوره

 • پیش از ازدواج
 • زوج درمانی

مسئولیت های علمی و اجرایی

  • ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
  • مدیر قطب علمی خانواده از سال ۱۳۸۶
  • مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی خانواده پژوهی از سال ۱۳۸۶
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

ویدیوهای آموزشی