دکتر مونا چراغی

دکتر مونا چراغی

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

سوابق علمی

 • عضو هیئت علمی و استاد دانشکده روانشناسی – دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی

زمینه های مشاوره

 • مشاوره زوج و خانواده
 • طرحواره درمانی
 • روانشناسی فرهنگی
 • مشاوره با رویکرد CBT

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی
 • دبیر اجرایی کنگره مادرانگی
 • سرپرست مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی (شعبه بلوار کشاورز)
 • عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو ICEEFT
 • عضو جامعه EFT ایران

تجارب درمانی

 • مرکز مشاوره سگال