دکتر مونا چراغی روانشناس

دکتر مونا چراغی

، دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

روش های تعهد در ازدواج, زوج تراپی, زوج درمانگر با رویکرد مبتنی بر پویایی های دینامیک, زوج درمانگر، مشاوره ازدواج, زوج درمانی و خانواده درمانی با رویکرد شناختی رفتاری

دکتر مونا چراغی روانشناس

دکتر مونا چراغی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

روش های تعهد در ازدواج, زوج تراپی, زوج درمانگر با رویکرد مبتنی بر پویایی های دینامیک, زوج درمانگر، مشاوره ازدواج, زوج درمانی و خانواده درمانی با رویکرد شناختی رفتاری

رزومه

سوابق علمی دکتر مونا چراغی

 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی

زمینه های مشاوره

 • مشاوره زوج و خانواده
 • طرحواره درمانی
 • روانشناسی فرهنگی
 • مشاوره با رویکرد CBT

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی
 • دبیر اجرایی کنگره مادرانگی
 • سرپرست مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی (شعبه بلوار کشاورز)
 • عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو ICEEFT
 • عضو جامعه EFT ایران

تجارب درمانی

 • مرکز مشاوره سگال

ویدیوهای آموزشی