دکتر فرشته موتابی

دکتر فرشته موتابی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

سوابق علمی

 • عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • دکترای روان‌شناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی از انستیتو روان‌ پزشکی تهران

زمینه های مشاوره

 • مشاوره های فردی
 • اختلالات وسواس، افسردگی و اضطراب
 • زوج درمانی
 • روابط فرازناشویی

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده
 • کار بالینی شناختی رفتاری در مرکز سگال
 • عضو نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 • عضو هیئت موسس انجمن روانشناسی بالینی ایران
 • عضو انجمن روانشناسی ایران

تجارب درمانی

 • روانشناس و مشاور مرکز مشاوره سگال، برگزاری کارگاه های آموزشی روانشناسی

با دکتر فرشته موتابی از زبان ایشان بیشتر آشنا شوید

مطالب و ویدئوهای آموزشی دکتر فرشته موتابی