4 فروردین 1402

روانشناسی مهاجرت

چطور روانشناس ایرانی در کانادا پیدا کنم؟

مشاوره آنلاین با دکتر روانشناس ایرانی در کانادا

بعد از مهاجرت چه مسائلی می تواند خانواده را درگیر کند؟

گفتگویی درباره مشکلات خانوادگی و سلامت روان پس از مهاجرت

فرار ایرانیان مهاجر از یکدیگر

فرار ایرانیان مهاجر از یکدیگر : چرا ایرانی ها از هم دوری می کنند؟ و نظرات ایرانیان خارج از کشور

روانشناسی مهاجرت

مشاوره روانشناسی مهاجرت و هر آنچه باید در مورد آن بدانید

مهاجرت به عنوان فرد درونگرا

مهاجرت به عنوان یک فرد درونگرا

دوست یابی کودک مهاجر

دوست یابی کودک مهاجر

تصمیم گیری برای مهاجرت: بروم یا بمانم؟

آمادگی برای مهاجرت

نشانه های آمادگی برای مهاجرت

دوری از نوه پس از مهاجرت

دوری از نوه پس از مهاجرت

سختی خداحافظی برای مهاجرت

سختی خداحافظی برای مهاجرت

خستگی از مهاجرت: تصمیم گیری برای بازگشت به وطن

سلامت روان زنان پناهنده

سلامت روان زنان پناهنده

راهکارهای رهایی از خستگی از مهاجرت

رهایی از خستگی از مهاجرت

فرزندپروری مهاجران تک والدی

فرزندپروری مهاجران تک والدی

اضطراب در کودک مهاجر

جا افتادن کودک مهاجر در مدرسه

دکتر سمیه بابایی

نقش زبان و فرهنگ مشترک در رواندرمانی

حفظ زندگی مشترک پس از مهاجرت

تفاوت های فرهنگی مهاجران در محل کار

غم غربت: نشانه ضعف یا قدرت؟

وبینار فرزندپروری در کودکان مهاجر

وبینار فرزندپروری در کودکان مهاجر

سازگار شدن کودک با محیط جدید پس از مهاجرت

مشکلات فرهنگی بین والدین مهاجر و فرزندان

دکتر میترا حکیم شوشتری

فرزند پروری مهاجران – بخش سوم

دکتر میترا حکیم شوشتری

فرزند پروری مهاجران – بخش دوم

کودکان مهاجر

آماده کردن کودک برای مهاجرت

تبعات روانی مهاجرت در کودکی

تبعات روانی مهاجرت در کودکی

افسردگی در کودکان مهاجر

افسردگی در کودکان مهاجر و دلایل آن

کودکان مهاجر

تربیت کودکان پس از مهاجرت

شوک فرهنگی

شوک فرهنگی : آشنایی با مشکلات مهاجرت

غلبه بر غم غربت

غلبه بر غم غربت

انتخاب نام خارجی توسط مهاجران

انتخاب نام خارجی توسط مهاجران

مهاجرت

روانشناسی مهاجرت سیمیاروم

مهاجرت

دوستی که دستانش عطر بنفشه می‌دهد | سیمیاروم در کنار مهاجرین